پایش و بهبود

  • طراحی روش جمع آوری داده مطابق شاخص های عملکردی (KPI) تعریف شده در برنامه
  • جمع آوری و آنالیزم داده ها
  • تهیه خروجی های متنی و گرافیکی
  • ارائه راهکارهای اصلاح و بهبود