زیرساخت های کسب و کار

 • زیرساخت های ارتباطی
 • مدیریت زنجیره تامین
 • وب سایت
 • فروشگاه اینترنتی
 • باشگاه مشتریان
 • استقرار CRM، XRM، ….
 • زیرساخت های قانونی و حقوقی
 • زیرساخت های حسابداری و مالی
 • جذب و تامین سرمایه
 • موبایل اپ
 • اخذ مجوزهای مورد نیاز
 • زیر ساخت های نظارتی
 • زیرساخت های مدیریت منابع انسانی
 • دریافت گواهینامه های داخلی و بین المللی مرتبط