رویداد

  • برگزاری رویداد
  • شرکت در سمینارها و همایشهای متناسب
  • شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی مزیت دار
  • برنامه ریزی سخنرانی در همایشها و سمینارها
  • رسانه
  • آگهی در نشریات کثیرالانتشار، ارگانی، محلی و تخصصی
  • آگهی های تیزری و زیرنویس تلویزیونی
  • آگهی رادیویی