آموزش

  • نیازسنجی آموزشی نیروی انسانی
  • تدوین استراتژی آموزشی
  • طراحی دوره های آموزشی
  • برگزاری دوره های آموزشی
  • تدوین فرآیند مستندسازی سوابق آموزشی
  • تدوین فرایند ارزیابی تاثیرگذاری آموزش